Otázka:

Ktoré názvy plies sú správne: Hincove pleso, Račkove pleso, Szontaghove pleso alebo Hincovo pleso, Račkovo pleso, Szontaghovo pleso?

Heslá:

Hincovo pleso

Odpoveď:

 

 

Privlastňovacie prídavné mená utvorené od osobných podstatných mien mužského rodu sa tvoria príponami -ov, -ova, -ovo a skloňujú sa podľa vzoru otcov. Ak sa privlastňovacie prídavné meno spája s podstatným menom mužského rodu, má príponu -ov, napr. bratov kabát, otcov kolega. Ak sa spája s podstatným menom ženského rodu, má príponu -ova, napr. Jozefova práca, dedova roľa, a ak sa spája s podstatným menom v strednom rode, má príponu -ovo, napr. otcovo auto, Hviezdoslavovo námestie, susedovo víno. Prídavné mená v názvoch plies, ktoré sú utvorené od mužských priezvisk, majú mať podľa slovenskej morfológie takisto príponu -ovo, keďže aj tu sa privlastňovacie prídavné meno spája s podstatným menom stredného rodu pleso. Táto zásada sa dodržala aj v oficiálnych štandardizovaných názvoch Malé Hincovo pleso, Veľké Hincovo pleso, Szontaghovo pleso; plesá nachádzajúce sa v Račkovej doline majú štandardizovaný súhrnný názov Račkove plesá, kde slovo Račkove je tvar množného čísla privlastňovacieho prídavného mena stredného rodu Račkovo (porov. stránku Úradu geodézie, kartografie a katastra SR http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-vod/nazvy-plies.pdf). Podoby Hincove/Račkove/Szontaghove pleso nezodpovedajú spisovnej slovenčine.

 


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hincovo pleso