Otázka:

Ako mám rozdeliť na konci riadka meno Alžbetka? Niekedy to isté slovo vidím rozdelené rozlične a neviem, čo je správne.

Heslá:

rozdeľovanie slov na konci riadka

Odpoveď:

 V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Rozdeľovanie slov sa odporúča slová na konci riadka rozdeľovať na rozhraní morfém, t. j. najmenších významových častí slov. Tam, kde nie je morfematické členenie slova dostatočne zreteľné, čo je aj prípad mena Alžbetka, rozdeľuje sa slovo na rozhraní slabík. Ak je medzi samohláskami skupina troch alebo viac spoluhlások a vnútri tejto spoluhláskovej skupiny nie je morfematické rozhranie (alebo si ho neuvedomujeme), odporúča sa prvú spoluhlásku nechať na konci riadka a ostatné spoluhlásky oddeliť v rámci ďalšej slabiky na nasledujúci riadok (napr. ses-tra, An-gličan, špen-dlík). Meno Alžbetka sa podľa tohto pravidla rozdelí na konci riadka takto: Al-žbet-ka.

            Ak ste sa v minulosti stretli s odlišným rozdeľovaním toho istého slova, nemusí to znamenať, že jeden variant musel byť nevyhnutne chybný. Niektoré slová možno rozdeliť podľa morfematického princípu aj podľa slabičného princípu (lebo niekto si uvedomuje morfematické rozhranie, iný nie), napr. lie-ta-dlo aj lie-tad-lo, ba-ní-ctvo aj ba-níc-tvo, jed-no-tlivý aj jed-not-livý.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rozdeľovanie slov na konci riadka