Otázka:

Ako je správne: zmluva bola uzavretá/uzatvorená na 5 rokov a číslo uzavretej/uzatvorenej zmluvy?

Heslá:

uzavretá, uzatvorená

Odpoveď:

 

Sloveso uzavrieť má viacero významov – v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk, sa uvádza 5 významov, pričom ako piaty sa uvádza význam „dosiahnuť dohodu, dohodnúť; uzatvoriť“, napríklad uzavrieť zmluvu; uzavrieť manželstvo. Ako je zrejmé z výkladu slovesa uzavrieť, jeho synonymum je sloveso uzatvoriť, ktorým sa takisto vyjadruje význam „dosiahnuť dohodu, dohodnúť“ (porov. aj heslo uzatvoriť). Správne je spojenie zmluva bola uzavretá na 5 rokov aj zmluva bola uzatvorená na 5 rokov, ako aj číslo uzavretej zmluvy číslo uzatvorenej zmluvy.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu uzavretá