Otázka:

Pri pripomienkovaní dokumentu nám v spojení "environmentálna a energetická realizovateľnosť vysokoúčinných alternatívnych systémov" odporučili nahradiť slovo realizovateľnosť slovom vykonateľnosť. Ktorý výraz je podľa Vás vhodnejší?

Heslá:

realizovateľnosť, vykonateľnosť, uskutočniteľnosť

Odpoveď:

 

 

Ako ste sa mohli presvedčiť v Slovníku cudzích slov (2005), prídavné meno realizovateľný aj podstatné meno realizovateľnosť sú spisovné výrazy. Z hľadiska spisovnej slovenčiny ide o štylisticky rovnocenné významové ekvivalenty (synonymá) adjektív uskutočniteľný, vykonateľný či substantív uskutočniteľnosť, vykonateľnosť. Adjektíva realizovateľný, uskutočniteľný vykonateľný sú ako synonymá spracované aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), ktorý je takisto sprístupnený na našej stránke slovniky.juls.savba.sk.

  V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) s kodifikačnou platnosťou sa slová realizovateľný, realizovateľnosť ani vykonateľný, vykonateľnosť neuvádzajú, lebo do heslára jednozväzkového (krátkeho) slovníka sa zaradili len základné slová, v tomto prípade slovesá realizovať vykonať. Odvodené prídavné mená realizovateľný vykonateľný a podstatné mená realizovateľnosť vykonateľnosť sú však takisto správne utvorené slová zodpovedajúce kodifikácii.

Čo sa týka spájateľnosti slovies realizovať vykonať, v súvislosti s vecami (ako sú napr. budovy a stavby) sa v jazykovej praxi väčšinou používa sloveso realizovať, napr. realizovať stavbu z nových materiálov/prístavbu rodinného domu/systém kanalizácie/prípojku/inžinierske siete, kým sloveso vykonať sa viaže s činnosťami, napr. vykonať prácu/revíziu/kontrolu/opatrenia/údržbu. Podobnú spájateľnosť majú aj adjektíva realizovateľný vykonateľný a substantíva realizovateľnosť vykonateľnosť.

Z uvedených dôvodov nevidíme potrebu nahrádzať v texte, ktorý ste uviedli, slovo realizovateľnosť slovom vykonateľnosť (či uskutočniteľnosť).  


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu realizovateľnosť