Otázka:

Čo je správne? Idem na hole alebo do hôľ? Píše sa spojenie Martinské hole s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

hole, Martinské hole, na hole, do hôľ, hoľa

Odpoveď:

Predložka na v spojení s akuzatívom (4. pádom) označuje smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, resp. smerovanie vôbec, napr. zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce, cesta na Brezno. Tento význam je zreteľný po slovesách pohybu vyjadrujúcich smerovanie zdola nahor, napr. vysadnúť na koňa, ísť na hrad, t. j. smerovanie do miesta položeného vyššie, než je východiskový bod. Význam slova hoľa „trávnatá plocha vrchov nad stromovým porastom; výšinový pasienok“ (podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka, 2011; je dostupný na stránke slovniky.juls.savba.sk) v spojení so slovesom pohybu rovnako evokuje smerovanie zdola nahor. Odporúčame preto používať spojenie idem na Martinské hole. Názov Martinské hole je vlastné meno, preto sa píše s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hole