Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Ikaros?

Heslá:

Ikaros, Ikarov, Ikara

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní mužských mien latinského pôvodu z antického obdobia zakončených na -us, ako aj gréckych mien zakončených na -es, -as, -os sa tieto zakončenia pri skloňovaní a pri tvorení privlastňovacích prídavných mien zvyčajne vynechávajú, napr. Marcus Aurelius – Marca Aurelia, Gaius Iulius Caesar – Gaia Iulia Caesara, Ovídius – Ovídia, Sofokles – Sofokla, Sizyfos – Sizyfa, Pytagoras – Pytagora. Rovnako pri skloňovaní mena Ikaros sa koncové -os vynecháva – N Ikaros, G Ikara, D Ikarovi, A Ikara, L Ikarovi, I Ikarom. Koncové -os vypadáva aj pri odvodzovaní: privlastňovacie prídavné meno utvorené od mena Ikaros je Ikarov, napr. Ikarov pád. Overiť si to môžete v slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (2013), ktoré sú dostupné aj na našej internetovej stránke slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ikaros