Otázka:

Píše sa spojenie Článok 1. s bodkou a s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

článok, článok 1, článok jeden, článok prvý

Odpoveď:

Ak sa spojenie Článok 1, Článok 2 a pod. použije ako nadpis, podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kap. VIII. Interpunkcia, podkapitola 2.1. Bodka; dostupné aj na internetovej stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) sa bodka za nadpisom nepíše. Bodka sa za číslom v spojení Článok 1, Článok 2 atď. neuvádza ani v legislatívnych textoch, ako sú napr. Ústava Slovenskej republiky, Trestný zákon, Zákonník práce a pod. V týchto spojeniach je základná číslovka, ktorá sa píše bez bodky (číta sa článok jeden, článok dva, nie článok prvý, článok druhý). Vo vetnej súvislosti, napr. pri citácii, slovo článok sa píše s malým začiatočným písmenom: porov. článok 17 ods. 5; podľa článku 38.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu článok