Otázka:

Ako máme uviesť na Webovej stránke: a) Boli ste spokojný? Ohodnoťte nás. alebo b) Boli ste spokojní? Ohodnoťte nás?

Heslá:

Boli ste spokojní/spokojný?

Odpoveď:

 

 

V podobných textoch sa môže používať množné číslo, ktorým sa obraciame na viac ľudí naraz, t. j. Boli ste spokojní? Ohodnoťte nás, ale môže sa použiť aj vykanie, ktorým sa obraciame na jedného adresáta (na toho, kto text práve číta), pričom mu na znak úcty vykáme. Otázka v podobe s ypsilonom Boli ste spokojný? zodpovedá vykaniu osobe mužského rodu, žene vykáme Boli ste spokojná? Keďže v slovenčine sa v komunikácii používa mužský rod aj ako zástupný, pričom adresátom môže byť muž i žena (napr. keď nevieme, či konečným adresátom je muž alebo žena alebo predpokladáme, že text budú čítať muži aj ženy), nemožno považovať otázku v grafickej podobe Boli ste spokojný? Ohodnoťte nás vyslovene za nesprávnu, hoci osobne by sme v takomto prípade pred vykaním uprednostnili množné číslo, t. j. Boli ste spokojní? Ohodnoťte nás.


Otázka z 29. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Boli ste spokojní/spokojný?