Otázka:

Nikdy neviem, kedy mám písať kryštál a kedy krištáľ. Môžete mi to vysvetliť?

Heslá:

kryštál, kryštýly, kryštálový, krištáľ, krištále, krištáľový

Odpoveď:

 

 

Slová kryštál a krištáľ majú obe pôvod v latinskom slove crystallus. V procese vývinu nášho jazyka sa však pravopisne diferencovali na pomenovanie číreho, priehľadného bezfarebného kremeňa aj olovnatého skla (nebrúseného i brúseného) – krištáľu – a na pomenovanie pevného telesa, útvaru s pravidelnou kryštalickou štruktúrou – kryštálu. Podobný proces prebehol napríklad aj v češtine, kde majú slová krystal a křišťál.

Slová krištáľ a kryštál majú v súčasnosti v slovenčine takúto kodifikovanú podobu a v lexikografických príručkách slovenského jazyka sa pri nich uvádza takýto výklad:

 

Krátky slovník slovenského jazyka (2003)

kryštál -u L -i mn. -y m.

1. pevné teleso s pravidelnou štruktúrou: k-y soli

2. takéto teleso použ. v rádiotechnike ako polovodič

3. hovor. kryštálový cukor: kilo k-u;

kryštálový príd.: k-á sústava;
k. cukor vykryštalizovaný;

kryštálik -a m. zdrob.: k-y ľadu

 

krištáľ -u/-a m.

1. bezfarebná odroda kremeňa

2. bezfarebné sklo s vysokým indexom lomu: benátsky k.

čistý ako k. celkom;

krištáľový príd.: k. úlomok;
k-á váza;

pren. k-á voda priezračná, čistá;

krištáľovo prísl.: k. čistý prameň

 

Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2006)

kryštál -lu L -li pl. N -ly m. ⟨gr.⟩ 1. i odb. ▶ hmota v pravidelnom tvare s hladkými rovnými plochami a s výraznými hranami: k. kremeňa, ametystu, soli, vápenca; snehové kryštály; pren. Poézia Valentína Beniaka na mňa pôsobí ako vzácny magický kryštál s premenlivým, mnohonásobným lomom svetla. [J. Zambor]; Prvý pocit, ktorý sa mi vrezal do srdca ako studený kryštál, bol pocit hanby a ľútosti. [J. Lenčo]
2. fyz., chem. ▶ rovnorodé pevné teleso s pravidelnou štruktúrou atómov, iónov al. molekúl: kubický, štvorcový k.; vybrúsený, priehľadný k.; dvojihlanový, hranolovitý, tabuľkovitý, ryhovaný k.; očkovací k. malý kryštál umiestnený v roztoku tej istej látky, na ktorom sa začnú tvoriť kryštály počas kryštalizácie
3. eltech. ▶ súčiastka, ktorá slúži na stabilizáciu frekvencie kmitov elektronického oscilátora, napr. vo vysielačoch, elektronických hodinách a hodinkách, na taktovanie procesorov v počítačoch
4. hovor. ▶ kryštálový cukor: hrubý, jemný k.; kúpiť kilo kryštálu
kryštálik -ka pl. N -ky m. zdrob. k 1: trblietajúce sa kryštáliky snehu

 

krištáľ -ľu/-ľa L -li pl. N -le G -ľov m. ⟨gr.⟩ 1. miner. ▶ bezfarebná priehľadná odroda kremeňa, používaná v optike, sklárstve a klenotníctve: taviť k.
2. ▶ bezfarebné umelecké a dekoračné sklo s vysokým obsahom olova: český k.; brúsený k.; poháre, tanieriky z krištáľu
◘ fraz. čistý ako krištáľ jasný, priehľadný
krištálik -ka pl. N -ky m. zdrob.: Na malých krištálikoch lustra, z ktorých časť chýbala, trieštili sa malé dúhy. [K. Lazarová]

Hoci výklad pri slovách kryštál krištáľ v citovaných slovníkoch je jednoznačný a zrozumiteľný, v jazykovej praxi sa stretávame s niektorými problematickými spojeniami, v ktorých je ťažké určiť, či sa v nich má písať slovo kryštál alebo krištáľ. Ide predovšetkým o spojenie liečivý kryštál/krištáľ, ktoré možno chápať tak, že liečivý účinok má bezfarebná odroda kremeňa – krištáľ, ale aj tak, že liečivý účinok má pevné teleso s pravidelnou štruktúrou, ktoré vzniklo kryštalizáciou – kryštál (napr. aj kryštál kremeňa).

Ďalším spojením, ktorého pravopis robí používateľom slovenského jazyka problémy, je výraz horský krištáľ/kryštál. Keďže sa takto nazýva bezfarebná priehľadná odroda kremeňa, odporúčame písať v tomto spojení slovo krištáľ.

Často sa stretávame aj s otázkou, ako písať spojenie Swarovského krištáľ/kryštál, čo jesúhrnný názov pre malé sklíčka vybrúsené ako brilianty a pre luxusnú bižutériu s týmito sklíčkami. Nejde však o kryštály ale o sklo – brúsený krištáľ. Jednotlivé kúsky sa správne nazývajú Swarovského krištále a tovar z dielne rodiny Swarovských sa súhrnne nazýva Swarovského krištáľ.


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kryštál