Otázka:

Akým slovným druhom je slovo okolo v spojeniach okolo pol piatej a okolo päť hodín?

Heslá:

okolo, okolo piatej, okolo päť hodín

Odpoveď:

Otázke rozlišovania predložky a častice okolo pri vyjadrovaní približnosti sa venovala Mária Pisárčiková v jazykovej poradni Slovenského rozhlasu v r. 1993 a príspevok bol uverejnený aj v časopise Kultúra slova (1994, č. 5, s. 314 – 315). Citujeme z neho: "Pri každodennom počúvaní správ o počasí viacerým neunikne, že hlásateľ rozhlasu alebo meteorológ v televízii niekedy hovorí, že v noci bude teplota okolo troch stupňov, inokedy zasa povie, že v noci bude teplota okolo tri stupne. Máme tu teda oproti sebe vyjadrenie okolo troch stupňov a okolo tri stupne.

Dve možnosti spájania slova okolo s číslovkou tri vyplývajú z toho, že slovo okolo je jednak predložkou a jednak časticou. Keď berieme do úvahy slovo okolo ako predložku, ďalšie slovo musí byť v genitíve, lebo predložka okolo sa vždy viaže s týmto pádom: chodiť okolo domu, obiehať okolo Slnka. Predložka okolo tu vyjadruje smerovanie alebo polohu. Jeden z významov tejto predložky však vyjadruje i približnosť: prísť okolo poludnia alebo teplota vystúpi okolo troch stupňov. Ak z takéhoto údaja vynecháme sloveso, vznikne eliptická veta teplota okolo troch stupňov.

Slovo okolo je však ešte aj časticou a má význam približnosti ako synonymá asi, približne. Častice nevyžadujú väzbu ako predložky. Spojenia s nimi môžu byť aj v základnom tvare: asi desať, približne tri a podľa toho aj okolo tri. V predpovedi počasia má potom spojenie podobu teplota okolo tri stupne.

Z výkladu vyplýva, že gramaticky možno vysvetliť obidve spojenia. Po predložke okolo je spojenie v genitíve – teplota okolo troch stupňov. Pri použití častice okolo nasleduje údaj v základnom tvare: teplota okolo tri stupne."

Podobne je to aj pri uvádzaní časových údajov, na ktoré ste sa nás spytovali: v genitívnom spojení (bolo) okolo piatej je slovo okolo predložkou, kým v spojení cesta nám trvala okolo päť hodín je slovo okolo časticou. Takémuto chápaniu rozdielu medzi predložkou a časticou zodpovedá aj spracovanie slova okolo v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003).                                       


Otázka z 22. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu okolo