Otázka:

S akým začiatočným písmenom máme písať názvy vzdelávacích aktivít, ako sú: D/doplňujúce pedagogické štúdium, 19. Z/základný veliteľsko-štábny kurz či U/univerzita tretieho veku?

Heslá:

názvy kurzov, univerzita tretieho veku, doplňujúce pedagogické štúdium

Odpoveď:

 Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, s. 68, v elektronickej verzii https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf na s. 34) názvy študijných odborov a predmetov nie sú vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, študijný predmet matematika a deskriptívna geometria. Podobne treba písať s malým začiatočným písmenom aj názvy kurzov a školení napr. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, tréning vizuálnej komunikácie, kurz zvárania, požiadavky normy ISO 14971 a pod. 

            S malým začiatočným písmenom Vám odporúčame písať aj názvy vzdelávacích aktivít, ako je doplňujúce pedagogické štúdium, 19. základný veliteľsko-štábny kurz či cyklus prednášok pre dospelých univerzita tretieho veku. Spojenie univerzita tretieho veku nájdete v takejto grafickej podobe s malým začiatočným písmenom aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Slovníku cudzích slov (2005), ktoré sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk (pozri heslo univerzita).  

 


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy kurzov