Otázka:

Ako mám dcére, žiačke základnej školy, vysvetliť, prečo sa v prídavnom mene kolíkovitý píše po v mäkké i? A píše sa tam naozaj mäkké i? V PSP som toto slovo nenašla.

Heslá:

kolíkovitý, kopcovitý, kosákovitý, hrudkovitý, cibuľovitý, kolovitý, obuvi, krvi, vidieť, vidiek, vidly, visieť, zvislý

Odpoveď:

 

Prídavné mená vyjadrujúce podobnosť niečomu, čo je vyjadrené slovotvorným základom, sa v slovenčine tvoria príponou -ovitý s mäkkým i, napr. vajce – vajcovitý (s tvarom podobným vajcu), kopec – kopcovitý, kosák – kosákovitý, hrudka – hrudkovitý, cibuľa – cibuľovitý aj kôl – kolovitý, kolík – kolíkovitý.

 

Prídavné meno kolíkovitý s významom „majúci tvar kolíka; pripomínajúci kolík“ utvorené slovotvornou príponou -ovitý sa píše s mäkkým i, o čom sa môžete  presvedčiť v Slovníku súčasného slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Keďže prídavné meno kolíkovitý sa v jazykovej praxi používa pomerne zriedkavo, nezaradilo sa do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, v ktorom sa vzhľadom na jeho menší rozsah spracovali iba častejšie používané slová, ani do Pravidiel slovenského pravopisu, ktorých slovníková časť vychádzala z Krátkeho slovníka slovenského jazyka.

Pripomíname tiež, že po obojakej spoluhláske sa nemusí vždy písať ypsilon. Mäkké po spoluhláske v sa píše napríklad v pádových podobách slov obuv – obuvi, krv – krvi, cirkev – cirkvi (vzor kosť) aj v slovách ako vidieť, visieť, zvislý, vidiek, vidly a pod.  


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kolíkovitý