Otázka:

V slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sa uvádza ako správna iba grafická podoba slova parfum, čiže podoba parfém je nesprávna. Slovesné tvary naparfumovať/naparfémovať, naparfumovaný/naparfémovaný sa však uvádzajú ako varianty. Prečo nie je variant parfém aj pri slove parfum?

Heslá:

parfum, parfém, naparfumovať (sa), naparfémovať (sa)

Odpoveď:

  

V súvislosti s lexikografickým spracovaním slova parfum/parfém si treba uvedomiť odlišnosti dvoch slovníkov, na ktoré sa odvolávate a ktoré vznikli v rozličných časových obdobiach. Krátky slovník slovenského jazyka sa pripravoval v polovici minulého storočia a zachytáva slovnú zásobu slovenského jazyka v rozpätí od začiatku 40. rokov do konca 90. rokov dvadsiateho storočia na základe lexikografického materiálu vyexcerpovaného predovšetkým z beletristických, odborných a publicistických diel vydaných tlačou. Spracovanie niektorých slov v 3. a 4. vydaní tohto slovníka odráža pravopisné zmeny realizované v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1991 a v ich novších vydaniach. V dvoch doplnených a prepracovaných vydaniach slovníka (1997 a 2003) sa síce urobili nejaké zmeny aj v písaní cudzích slov (najmä novších anglicizmov ako bejzbal, kouč), ale otázka písania prevzatia z francúzštiny parfum (takisto s sa píše aj slovo parfuméria) sa neotvárala. S ďalším doplneným a prepracovaným vydaním Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa nepočíta a do elektronických verzií sa nemôže zasahovať, musia byť totožné s printovou verziou.

 

            Nový Slovník súčasného slovenského jazyka vychádza z podstatne rozsiahlejšej pramennej základne a z materiálu Slovenského národného korpusu; metódy a nástroje počítačovej lexikografie a súbory textových korpusov umožnili poskytnúť presnejší a reálnejší obraz o slovnej zásobe slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe.

 

            Zaradenie variantných tvarov slov naparfumovaný/naparfémovaný, naparfumovať/naparfémovať, naparfumovať sa/naparfémovať sa (a v rámci výkladu hesiel aj nedokonavých slovies parfumovať/parfémovať, parfumovať sa/parfémovať sa) do 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2015) sa opiera o výskum korpusových zdrojov, ktoré ukázali, že v jazykovej praxi sa dnes bežne používajú aj podoby s é a s výslovnosťou [parfém]. Analogicky sa v rámci písmena p v pripravovanom 4. zväzku spracuje aj dvojtvar parfum/parfém.     

 

            Vzhľadom na uvádzanie variantných podôb naparfémovaný, naparfémovať, naparfémovať sa, parfémovať, parfémovať sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka nemožno dnes považovať ani podobu parfém za nesprávnu.

 


Otázka z 13. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu parfum