Otázka:

Kedysi sme sa učili, že v beletrii sa nepoužíva bodkočiarka, že veta sa nemá začínať slovom ale a nemá sa končiť slovom však. Je to pravda?

Heslá:

bodkočiarka, ale, však

Odpoveď:

Nie je nám známe nijaké pravidlo, podľa ktorého by sa v beletrii nemohla používať bodkočiarka. Naopak, v Pravidlách slovenského pravopisu (ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk) v kapitole Bodkočiarka je dostatok príkladov na používanie bodkočiarky v textoch, ktoré by sme mohli zaradiť do beletrie, napríklad: Plodom života nemusí byť dielo; život sám môže byť dielom.

Rovnako nevieme nič o pravidle, podľa ktorého by sa v beletrii nemohla veta začínať slovom ale. Takéto vety sú príznačné pre hovorový štýl, ktorý sa najmä v modernej beletrii využíva často nielen v dialógoch, ale aj v reči rozprávača.

Priraďovacia spojka však sa logicky nemôže dostať na koniec vety, ale častica však sa bežne používa na konci vety ako pobádanie na vyjadrenie súhlasu, napr. vo vete: To bolo od nej milé, však?


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bodkočiarka