Otázka:

Ak je od slova morča prídavné meno morčací, prečo nie je od slova morka prídavné meno morkací?

Heslá:

morčí, morčací, kačací, mačací, račí, slimačí, sýkorčí, srnčí

Odpoveď:

Prídavné meno od slova morka je morčací. Vzniklo príponou -ací, pred ktorou sa spoluhláska v slovnom základe zamenila za spoluhlásku č: mork-a + -ací morčací. Takto vznikli aj iné živočíšne prídavné mená, porov. kačka: kačk-a + -ací kačací, mačka: mačk-a + -ací mačací.

Prídavné meno morčací odvodené od slova morka je identické s tvarom prídavného mena od slova morča, ktoré takisto vzniklo odtrhnutím koncového -a a pripojením prípony -ací: morč-a + -ací morčací. Ide o homonymiu, ktorá nie je v jazyku ojedinelá, porov. napr. nos (časť tváre) – nos (rozkaz. spôsob od nosiť), mať (vlastniť) – mať (matka), autový (od auto) – autový (od aut). Od názvov morka morča je variantné živočíšne prídavné meno morčí, ktoré vzniklo príponou -í. Aj v tomto prípade sa koncové v slovnom základe slova morka pred príponou zmenilo na č. Podobne nastáva striedanie spoluhlások k a c so spoluhláskou č pred príponou napr. v slovách rak + račí, slimák + slimačí, sýkork-a + sýkorčí, srnk-a + ­srnčí.


Otázka z 12. 12. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu morčí