Otázka:

Voľakedy sme sa učili, že názvy obyvateľov sa tvoria príponou -čan, napr. Bratislavčan, Popradčan, Michalovčan, Košičan, Račan. Niekedy sa však používa iba prípona -an bez č. Je na to nejaké pravidlo?

Heslá:

obyvateľské mená, Krivan, Beľan, Šaľan, Račan, Sečan, Viňan, Brezňan, Nitran, Štiavničan, Popradčan, Hubovčan, Bratislavčan, Lomčan, Grobčan, Jurčan, Michalovčan, Dudinčan, Kapušanec, Moravanec, Chynoranec, Vozokanec

Odpoveď:

   Tvorenie obyvateľských mien od názvov obcí závisí od viacerých činiteľov, napr. od slovnodruhového zaradenia geografického pomenovania (podstatné meno, pomnožné podstatné meno, adjektiválium, t. j. názov, ktorý má podobu prídavného mena, ap.), od rodu, počtu slabík slovotvorného základu, od zakončenia slovotvorného základu atď. Komplexnejšie sa tvorením obyvateľských mien zaoberá Miloslava Sokolová v článku Systémové modely tvorenia obyvateľských mien a etnoným v slovenčine, ktorý bol uverejnený vo 4. čísle časopisu Slovenská reč v r. 2006 (na s. 205 – 223) a ktorý je v elektronickej podobe prístupný na http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2006/4/sr2006-4.pdf. Všetky príslušné obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode sa uvádzajú pri názvoch slovenských obcí v časti Názvy obcí na Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na http://slovnik.juls.savba.sk/. Tu si môžete v prípade neistoty overiť správnu podobu. 

   Ako sa uvádza v článku M. Sokolovej, základné sufixy (prípony) pre obyvateľské mená mužského rodu sú -an, -čan, zriedkavo -ec.   

   Príponou -an sa tvoria predovšetkým obyvateľské mená od názvov obcí, ktorých základ je zakončený na jednu spoluhlásku a majú tvar prídavného mena, ako Tupá – Tupan, Krivá – Krivan, Belá – Beľan, ako aj od názvov obcí ženského rodu s jednoslabičným základom, ako Šaľa – Šaľan, Rača – Račan, Seč – Sečan. Príponou -an sa tvoria aj obyvateľské mená od názvov, ktorých základ je zakončený na viac spoluhlások, napr. Vinné – Viňan, Brezno – Brezňan, Nitra – Nitran, Štiavnička – Štiavničan. Pritom platí, že pred príponou -an sa spoluhlásky d, t, n, l, c striedajú (alternujú) so spoluhláskami ď, ť, ň, ľ, č. V obyvateľských menách ako Račan, Sečan, Štiavniačan, Košičan nie je prípona -čan, ale prípona -an (v prípade názvu Košičan s alternáciou c/č).

   Príponou -čan sa tvoria najmä obyvateľské mená od názvov obcí zakončených na jednu spoluhlásku (okrem názvov zakončených na -any), a to od viacslabičných podstatných mien bez ohľadu na rod, ako Poprad – Popradčan, Hubová – Hubovčan, Bratislava – Bratislavčan, od jednoslabičných názvov mužského rodu, ako Lom – Lomčan, Grob – Grobčan, Jur – Jurčan, a od názvov, ktorých základ je zakončený na viac spoluhlások, ako Michalovce – Michalovčan, Dudince – Dudinčan.

   Príponou -ec sa tvoria obyvateľské mená od názvov zakončených na -any, ako Kapušany – Kapušanec, Moravany – Moravanec, Chynorany – Chynoranec, Vozokany – Vozokanec.

   Ako sme uviedli, problematika tvorenia obyvateľských mien od názvov slovenských obcí je komplexnejšia a podrobnejšie si ju môžete naštudovať z článku M. Sokolovej, ktorá sa zaoberá napríklad aj distribúciou prípon -an, -čan, -ec podľa zakončenia základu názvu na konkrétnu hlásku.


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu obyvateľské mená