Otázka:

Aká je pravopisne správna podoba názvu marockého mesta Marrakesh v slovenčine?

Heslá:

Marrákeš, Marakeš, Marrakesh

Odpoveď:

 

 

V 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka (jednotlivé zväzky vychádzali v rokoch 1959 – 1968) sa uvádza názov marockého mesta v podobe Marrákeš a v takejto podobe ho nájdete aj v slovenských publikáciách, ako je Malý atlas sveta (1959), Malá encyklopédia sveta (1976) či malá jednozväzková encyklopédia Beliana (1993). Z týchto zdrojov sme vychádzali aj v odpovedi uverejnenej v internetovej jazykovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk (do vyhľadávania zadať heslo Marrákeš).

Názov Marrákeš nie je exonymum, t. j. nejde o názov používaný v slovenčine pre geografický objekt nachádzajúci sa mimo územia Slovenskej republiky, ktorého podoba sa líši od názvu používaného v úradnom jazyku alebo jazykoch územia, kde sa tento geografický objekt nachádza, ako sú napríklad názvy Mníchov, Benátky, Kodaň. Preto sa neuvádza v zozname slovenských exoným Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, ktoré vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a sú sprístupnené na stránke http://www.skgeodesy.sk (pozri Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy geografických objektov z územia mimo SR).

Názov marockého mesta Marrákeš zodpovedá názvu geografického objektu v jazyku používanom v Maroku, t. j. v arabčine, ktorý je prepísaný do latinky podľa zásad slovenského pravopisu. Prídavné meno má podobu marrákešský.


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Marrákeš