Otázka:

Ako sa skloňuje slovo sokol? Podľa mňa by to mal byť vzor dub.

Heslá:

sokol, sokoly, sokoli

Odpoveď:

 

 

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. orly, sokoly, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú tri zvieracie podstatné mená pes, vlk vták, ktoré možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci.

Zvieracie podstatné meno sokol má v jednotnom čísle pádové prípony podľa vzoru chlap, t. j. N sokol, G sokola, D sokolovi, A sokola, L sokolovi, I sokolom, v množnom čísle však má zakončenia podľa vzoru dub, t. j. N sokoly, G sokolov, D sokolom, A sokoly, L sokoloch, I sokolmi.

Pri zvieracích podstatných menách (okrem výnimiek pes, vlk, vták) možno utvoriť tvary množného čísla zodpovedajúce životným podstatným menám vzoru chlap iba pri personifikácii, keď sa zvieratám prisudzujú ľudské vlastnosti (tzv. antropomorfizmus), resp. keď sa zvieracími menami na základe určitých vlastností nazývajú osoby, napríklad v Bottovej básni Smrť Jánošíkova, v ktorej autor nazýva slovom sokoli slovenských junákov z Jánošíkovej družiny:

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.

Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli.

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,

akých ľudské oči viacej nevideli!

Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier,

akoby ich bola mala jedna mater.


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sokol