Otázka:

V rámci našej pracovnej debaty sme riešili otázku, ktorý z výrazov je správny: ďaleko k alebo ďaleko od?

Heslá:

ďaleko, k, do, ďaleko k, ďaleko od

Odpoveď:

 

Používanie príslovky ďaleko s predložkami k a od závisí od významu, ktorý chceme vyjadriť. Spojenie ďaleko k vyjadruje vzdialenosť subjektu k objektu s náznakom smeru, smerovania k danému objektu, napr. mám to k tebe ďaleko, preto musím ísť električkou; jej spev sa tiahol ďaleko k vode. Spojením ďaleko od sa označuje vzdialenosť medzi subjektom a objektom, napr. býva od nás veľmi ďaleko; žije ďaleko od vlasti; stretol som ju ďaleko od nášho domu.

Výklad predložiek od nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je dostupný na našej internetovej stránke slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ďaleko