Otázka:

V ekonomike spolupráce (zdieľanej ekonomike) sa používa termín platforma. Možno ho považovať za spisovný výraz?

Heslá:

platforma

Odpoveď:

 

 

Vhodnosť, resp. spisovnosť odborného termínu nemožno posúdiť bez toho, aby ste uviedli, čo presne má termín pomenúvať.

            Podstatné meno platforma má pôvod vo francúzskom výraze plate-forme s pôvodným významom „rovná plocha, plošina“. V slovenčine sa dnes používa najmä vo významoch „základňa, východisko“, ale v rozličných kontextoch a vedných odboroch má aj špecifickejšie významy, ako napr. v publicistike a v politike „súbor zásad, politický plán“, v geológii „konsolidovaná oblasť zemskej kôry“, vo výpočtovej technike „skupina počítačov so spoločnými vlastnosťami“, v médiách „miesta, kde sa vyjadrujú politické a občianske názory, napr. sociálne siete, blogy, internetové stránky“. Samotné slovo platforma sa v slovenčine hodnotí ako spisovný výraz. Jeho používanie v oblasti ekonomiky spolupráce (ide o pomerne nový pojem) zatiaľ nie je lexikograficky podchytené. Za predpokladu, že ide o pomenovanie internetových stránok poskytovateľov rozličných neprofesionálnych služieb na báze výmeny a párovania, ako je Airbnb, pôžičky typu ľudia ľuďom a pod., možno považovať termín platforma za vhodný a zodpovedajúci spisovnej slovenčine.


Otázka z 31. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu platforma