Otázka:

V jednej odpovedi píšete, že v zámenách títo, tieto je na začiatku tvrdá spoluhláska t. A čo pravidlo o mäkčení v di, ti, ni, li? Takže aj v slove teľa je tvrdé t?

Heslá:

tie, tieto, tí, títo, tej, tejto, ten, tento

Odpoveď:

 

 

Ako sa píše v odpovedi sprístupnenej v našej elektronickej poradni, v zámenách tie, tieto, tí, títo, tej, tejto, ten, tento je tvrdá spoluhláska t a tieto zámená sa vyslovujú tvrdo. Viac si o tejto problematike môžete prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke http://www.juls.savba.sk/psp_2013.html (zvoľte textovú časť) v kapitole 4. Písanie spoluhlások  ď, ť, ň, ľ. V poznámke sa uvádzajú prípady, keď pred samohláskami e, i, í nestoja spoluhlásky ď, ť, ň, ľ, ale spoluhlásky d, t, n, l (ktoré sa aj zapisujú písmenami d, t, n, l).

Podľa pravidla o písaní hláskových skupín de, te, ne, le, di, ti, ni, li (výslovnosť [ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi]) sa mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ píšu pred samohláskami e, i, í  a pred dvojhláskami ia, ie, iu písmenami d, t, n, l bez mäkčeňa. V slovenčine však máme aj také slová (okrem cudzích slov aj niektoré slová domáceho pôvodu a niektoré gramatické tvary), v ktorých je pred samohláskami e, i, í tvrdá spoluhláska d, t, n, l. V Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádza 8 skupín takýchto slov vrátane zámen, na ktoré ste sa spytovali.

            V slove teľa (výslovnosť [ťeľa]) je mäkká spoluhláska ť zapísaná pred samohláskou e písmenom t. V slovách tie, tieto (výslovnosť [tie, tieto]) je tvrdá spoluhláska t.


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tie