Otázka:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (h - l, 2010) sa uvádza slovo hydrogénuhličitan, ale v Slovníku cudzích slov (2005) je hydrogenuhličitan s krátkym e. Ktorá podoba je správna?

Heslá:

hydrogénuhličitan, hydrogén

Odpoveď:

 

 

V slovenčine je písanie zlúčenín s prvou časťou hydrogén-/hydrogen- rozkolísané, pričom v dokladoch z jazykovej praxe majú prevahu tvary s dlhým é, čo zodpovedá aj grafickej podobe názvu vodíka hydrogén a latinského názvu hydrogénium, ktoré sa v slovníkoch slovenského jazyka vrátane Slovníka cudzích slov uvádzajú takisto v podobe s dlhým é. Odlišné spracovanie hesla hydrogénuhličitan, resp. hydrogenuhličitan v Slovníku súčasného slovenského jazyka a v Slovníku cudzích slov odráža nejednotné písanie týchto názvov v jazykovej praxi. Na rozpor v uvádzaní grafickej podoby názvu zlúčeniny v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) upozorníme autorov slovníka.

V staršej terminológii anorganickej chémie sa zlúčeniny HCO3 nazývali hydrouhličitany (porov. Názvoslovie anorganických látok, SPN 1970, Malá encyklopédia chémie, 1980), až neskôr sa názvy binárnych zlúčenín s atómom vodíka HI začali tvoriť s prvou časťou hydrogen-, resp. hydrogén-. 

V terminologickej príručke Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii (SPN 1995) sa v kapitole 4. Binárne zlúčeniny v podkapitole 4.1.6. uvádza, že ak anión obsahuje aj atóm vodíka HI, vyjadríme túto skutočnosť predradením názvu hydrogen (s krátkym e!), t. j. hydrogensulfid, hydrogendifluorid, hydrogenperoxid (na inom mieste aj hydrogenuhličitan). Podľa autora publikácie Miroslava Zikmunda aj samotný názov hydrogén je len hovorový názov pre vodík a dlhá prípona -én v názvosloví anorganickej chémie všeobecne značí dvojitú väzbu. Heslové slová hydrogenuhličitan hydrogenuhličitany v podobe s krátkym e sa uvádzajú aj v 6. zväzku Encyclopaedie Beliany.

V mnohých slovenských odborných textoch z oblasti anorganickej chémie sprístupnených na internete sa však používa aj podoba hydrogénuhličitan, takže vznikajú pochybnosti, či sa zásady nomenklatúry anorganickej chémie uvádzané v citovanej príručke skutočne prijali (aspoň v danom odbore). Vzhľadom na súčasnú jazykovú prax možno považovať za spisovné obe podoby. Ak však potrebujete použiť pomenovanie zlúčeniny HCO3 v odbornej práci, odporúčame Vám, aby ste otázku náležitej grafickej podoby konzultovali s odborníkmi na anorganickú chémiu.


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hydrogénuhličitan