Otázka:

Niekde som čítal, že vulgárne slová nemajú funkčnú úlohu. Čo to znamená? Tiež predpokladám, že vulgarizmy sa nepovažujú za slovenské slová...

Heslá:

vulgárne slová, vulgarizmy

Odpoveď:

 

 

Vulgárne výrazy (vulgarizmy) sú expresívne hrubé slová alebo slovné spojenia vyjadrujúce citový (väčšinou negatívny) postoj hovoriaceho k istej skutočnosti takým spôsobom, ktorý je spoločensky neprijateľný, neslušný. Pre svoj expresívny príznak sa pohybujú na okraji slovnej zásoby a používajú sa takmer výlučne v neoficiálnom jazykovom prejave hovorového štýlu. Najtypickejšie vulgarizmy pochádzajú z oblasti spoločenského tabu, kde hrubo pomenúvajú najmä skutočnosti týkajúce sa rozličných telesných úkonov a intímnych častí tela.

Z lexikálneho hľadiska sa odlišujú inherentné vulgarizmy, ktoré majú len vulgárny význam, a slová s druhotným (odvodeným) vulgárnym významom (napr. škatuľa). Neposudzujú sa na osi spisovné – nespisovné, ale skôr na osi neutrálne, bezpríznakové výrazy – expresívne výrazy a predovšetkým z hľadiska spoločenskej vhodnosti, pričom všetky vulgarizmy sa hodnotia ako spoločensky nevhodné výrazy.

            Medzi vulgarizmami používanými v slovenčine, z ktorých niektoré sú spracované aj v slovníkoch slovenského jazyka, sú slová domáceho pôvodu, ako aj cudzie slová na rôznom stupni zdomácnenia (pri niektorých sa už cudzí pôvod ani nepociťuje), takže nemožno tvrdiť, že vulgárne slová nie sú slovenské slová.

            Takisto nemožno povedať, že nemajú funkčnú úlohu, keďže sa v jazykovom prejave používajú funkčne na vyjadrenie negatívnych emócií, resp. negatívneho hodnotenia osôb, vecí a javov. Funkčne ich používajú aj autori beletrie a dramatických žánrov, keď prostredníctvom jazykového prejavu charakterizujú literárne osoby alebo prostredie.

           


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vulgárne slová