Otázka:

Prečo v slovenskej televízii hláskujú skratku DRG po anglicky? Máme aj slovo laser vyslovovať lejzer?

Heslá:

výslovnosť skratiek, iniciálové skratky, DRG

Odpoveď:

 Písanie a výslovnosť slova laser a iniciálovej skratky DRG sú dve odlišné veci. Slovo laser sa síce pôvodne utvorilo ako iniciálová skratka LASER zo spojenia Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ale táto súvislosť je už dnes pre väčšinu používateľov nielen slovenského jazyka zastretá, v slovenčine sa dnes používa ako bežné podstatné meno, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom, skloňuje sa a podľa kodifikácie sa pri ňom pripúšťa dvojaká výslovnosť [laser i lejzer]. Na rozdiel od slova laser skratka DRG utvorená zo začiatočných písmen slov anglického spojenia Diagnosis Related Group (po slovensky skupina súvisiacich diagnóz) je v slovenčine pomerne nová a zachováva si charakter aj grafickú podobu iniciálovej skratky. Podľa údajov na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa táto skratka začala v zdravotníctve oficiálne používať v roku 2011, nikde sa však neuvádza odporúčanie, ako skratku v slovenčine vyslovovať.

            Ako ste si mohli prečítať v našej internetovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk/q/8591/, v slovenčine nemáme určené presné pravidlá, ako sa majú v rámci slovenského jazykového prejavu hláskovať, resp. čítať iniciálové skratky. Tie, v ktorých to zoskupenie hlások umožňuje, sa zvyčajne čítajú ako jedno slovo, ako napr. slovenské skratky SĽUK, SAV alebo cudzie skratky NATO, UNESCO (výslov. [unesko]). Pri iniciálových skratkách utvorených zo slovenského názvu, ktoré sa nedajú čítať ako jedno slovo, je prirodzené hláskovanie po slovensky, napr. SDKÚ [es-dé-ká-ú], ZŤS [zé-ťé-es]. Používatelia slovenského jazyka majú tendenciu hláskovať po slovensky aj iniciálové skratky utvorené z cudzojazyčných názvov najmä vtedy, keď nie sú oboznámení s plným znením skráteného názvu, jeho pôvodom či s cudzím (predovšetkým anglickým) spôsobom hláskovania, takže variantnosť vo výslovnosti menej známych cudzích skratiek je v slovenčine prirodzená a pochopiteľná. V slovenčine však máme veľa skratiek z rozličných oblastí, pri ktorých sa ustálila v slovenčine zvuková podoba zodpovedajúca anglickému hláskovaniu nazývanému spelling, napr. IBM [aj-bí-em], FBI [ef-bí-aj], HBO [ejdž-bí-ou], či J&T [džej-end-tí].

Zoskupenie hlások v iniciálovej skratke DRG umožňuje aj plynulé čítanie [drg], ktoré však môže evokovať významy ako „drgnutie, štuchnutie“. Ak sa v zdravotníctve v súčasnosti používa anglická hláskovaná výslovnosť [dí-ár-džej], nemožno televíznym redaktorom a komentátorom vyčítať takúto výslovnosť skratky. Predpokladáme, že ak sa používanie skratky DRG obmedzí na odborné kruhy v zdravotníctve, môže sa ustáliť aj takáto anglická (zrejme medzinárodne používaná) výslovnosť. Ak by sa používanie pojmu DRG malo stať bežnou záležitosťou pre širší kruh používateľov slovenského jazyka, odporúčame uprednostniť slovenské hláskovanie [dé-er-gé].


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výslovnosť skratiek