Otázka:

Je spodobovanie v spisovnej slovenčine záväzné a spodobuje sa koncová hláska v slove chirurg?

Heslá:

chirurg – výslovnosť, znelostná asimilácia, spodobovanie

Odpoveď:

 

 

Ortoepická norma spisovnej slovenčiny sa vzťahuje aj na otázky znelostnej asimilácie, a ako konštatuje profesor Ábel Kráľ v novších vydaniach Pravidiel slovenskej výslovnosti:  „chyby v znelostnej asimilácii sú nápadné a hodnotia sa ako ortoepické chyby“.         

Čo sa týka konkrétne spodobovania v slove chirurg, záleží na kontexte, v akom sa použije, teda či za ním nasleduje ďalšie slovo a na akú hlásku sa toto slovo začína, resp. či slovo chirurg stojí napríklad na konci vety pred prestávkou.

Znelá spoluhláska g sa vyslovuje ako párová neznelá spoluhláska k, ak za slovom chirurg nasleduje slovo, ktoré sa začína na neznelú spoluhlásku, napr. chirurg pracuje – výslovnosť [xirurk pracuje]. Ak sa nasledujúce slovo začína na znelú spoluhlásku alebo na samohlásku, na konci slova sa vyslovuje hláska g, napr. chirurg operuje [xirurg operuje].  K znelostnej asimilácii v slove chirurg [xirurk] dochádza aj na konci slova pred prestávkou, podobne ako pri slovách glg – výslovnosť [glk], demagóg [demagók], Habsburg [habzburk], dážď [dášť], dub [dup], hlad [hlat], pstruh [pstrux], mráz [mrás]. Asimilácia v slove chirurg [xirurk] je prirodzeným výsledkom artikulácie hláskovej skupiny na konci slova a dochádza k nej pri výslovnosti spontánne.


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chirurg – výslovnosť