Otázka:

Správny je výraz polneelektrický alebo plnoelektrický? Alebo máme používať iba spojenia plne elektrický či plno elektrický?

Heslá:

plnoelektrický, plneelektrický, plno elektrický, plne elektrický

Odpoveď:

 

 

Význam „celkom, úplne“ sa v slovenčine vyjadruje príslovkou plno aj plne. Ide o takzvaný dvojtvar, keď oba tvary vyjadrujú ten istý význam a oba zodpovedajú spisovnej slovenčine. Význam „úplne elektrický“ možno vyjadriť spojeniami plno elektrický aj plne elektrický. Keď sa podobné spojenia často používajú napríklad v odbornej terminológii, môžu sa z nich utvoriť jednoslovné výrazy, ako napr. vysokozdvižný, živonarodený, rýchlorastúci, dlhohrajúci. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, sa uvádzajú aj prídavné mená ako plnoautomatický, plnohodnotný, plnokrvný, plnoprávny, plnoštíhly, plnotučný, plnovýznamový, ktoré sa ustálene používajú už v takejto jednoslovnej podobe. Analogicky je utvorené aj slovo plnoelektrický, ktoré sa dnes používa v jazykovej praxi už aj v takejto podobe predovšetkým v súvislosti s vybavením automobilov (plnoelektrické vozidlo, plnoelektrický pohon, plnoelektrická sklápateľná strecha, plnoelektrické nastavenie sedadiel).

            Popri spojeniach plno elektrický či plne elektrický hodnotíme ako spisovné aj prídavné meno plnoelektrický. Prídavné meno plneelektrický je takisto správne utvorené, ale nemá oporu v jazykovej praxi (nepoužíva sa). Zrejme to zapríčinila analógia s podobnými jednoslovnými prídavnými menami s prvou časťou plno- uvádzanými v slovníkoch, kde slová s prvou časťou plne- nenájdeme. Preto odporúčame uprednostňovať tvar plnoelektrický.                   


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plnoelektrický