Otázka:

Je pomenovanie posunkový jazyk vnímané len ako súbor spontánnych gest? Je pomenovanie znakový jazyk spisovné?

Heslá:

posunkový jazyk, posunková reč, znakový jazyk

Odpoveď:

Pomenovanie posunkový jazyk je v slovenčine rokmi ustálené, a aj keď je prídavné meno posunkový utvorené zo slova posunok vo význame „pohyb (rukou), ktorým sa niečo vyjadruje“, nepredpokladáme, že by sa posunkový jazyk vnímal len ako súbor spontánnych gest, čo potvrdzuje aj definícia posunkovej reči v Encyklopédii jazykovedy ako „prirodzeného dorozumievacieho prostriedku nepočujúcich v styku s rovnako postihnutými aj počujúcimi; ... účelových pohybov jednej alebo oboch rúk sprevádzaných nápadným výrazom tváre“. Z jazykového hľadiska nemožno proti pomenovaniu znakový jazyk namietať, no o potrebe či vhodnosti meniť ustálené pomenovanie by sa mali vyjadriť predovšetkým odborníci z príslušnej oblasti.  


Otázka z 30. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu posunkový jazyk