Otázka:

Píšu sa v tejto vete čiarky, a ak áno, tak prečo? Dohoda o koordinácii vykonávania letov pohotovostných lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky medzi LPS SR š. p. a MO SR.

Heslá:

š. p., a. s., právna forma organizácie, prístavok

Odpoveď:

 

 

V Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole VIII. Interpunkcia v podkapitole 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky sa v bode 7 vymenúvajú voľné vetné členy, ktoré sa vyčleňujú čiarkami. Pod písmenom c) sa uvádza prístavok, napr. Váhostav, a. s., Žilina patrí medzi najväčšie stavebné podniky u nás. Takto sa v texte vyčleňujú čiarkami aj ostatné názvy či skratky právnych foriem organizácií vrátane spojenia štátny podnik písaného za názvom podniku väčšinou skratkou š. p.    

               Prístavok je rozvíjací vetný člen zhodný s nadradeným vetným členom. Je to druh zhodného prívlastku, ktorý je vyjadrený podstatným menom (rozvitým alebo nerozvitým). Keď sa píše za názvom organizácie, oddeľuje sa čiarkou, napr. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, resp. LPS SR, š. p. Ak za názvom a skratkou právnej formy organizácie nasleduje vo vete ďalší text, píše sa čiarka aj za skratkou, t. j. Dohoda o koordinácii vykonávania letov pohotovostných lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky medzi LPS  SR,  š. p., a MO SR.


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu š. p.