Otázka:

Môžem v slovenčine používať slovo handicapovaný? Je to spisovný výraz?

Heslá:

hendikep, handicap, hendikepovať, hendikepovaný, handicapovať, handicapovaný

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno hendikep (pôvodne písané handicap) sa v slovenčine používa už v takejto adaptovanej podobe prispôsobenej slovenskému pravopisu. Od slova hendikep sa v slovenčine utvorilo sloveso hendikepovať, prídavné meno hendikepovaný s významom „zdravotne postihnutý“, napr. zmyslovo hendikepovaný človek, olympiáda hendikepovaných športovcov, aj podstatné meno (substantivizované adjektúvum) hendikepovaný s významom „zdravotne postihnutá osoba“, napr. štátna podpora pre hendikepovaných, integrácia hendikepovaných do spoločnosti. Slová hendikep, hendikepovať a hendikepovaný si môžete vyhľadať a ich význam overiť v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorý je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. V slovenských textoch Vám odporúčame používať túto zdomácnenú podobu.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hendikep