Otázka:

Ako je správne? Keď prišli, hľadisko už bolo z časti/zčasti/sčasti zaplnené.

Heslá:

sčasti, z časti

Odpoveď:

 

 

 

Význam „čiastočne, neúplne“ sa v slovenčine vyjadruje príslovkou sčasti, ktorá má takúto jednoslovnú podobu. Môžete sa o tom presvedčiť v slovenských lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

            Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola 6. Písanie spoluhlások v predponách) predponu s-/z-/zo píšeme podľa výslovnosti, nie podľa morfematického princípu. To znamená, že na rozdiel od predložkového spojenia z časti (napríklad z časti majetku, ktorá pripadla synovi, vyplatili dlhy), v ktorom je predložka z, ale spojenie sa vyslovuje [s͜͜͜͜‿časti], v príslovke sčasti sa pred neznelou spoluhláskou č píše podľa výslovnosti [sčasti] predpona s-.

Na porovnanie v príslovke zvysoka, v ktorej predpona z- stojí pred nepárovou znelou (zvučnou) spoluhláskou v, nedochádza k znelostnej asimilácii, príslovka sa vyslovuje [zvysoka] a rovnako sa aj píše.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sčasti