Otázka:

Neviem sa rozhodnúť, ktorý nadpis kapitoly je správny: 1. Koho môžem požiadať do tanca alebo 2. Koho smiem požiadať do tanca.

Heslá:

môcť, smieť

Odpoveď:

 

 

Pri vyjadrovaní možnosti konania sú slovesá môcť smieť synonymá, napr. Môžem/smiem sa ponúknuť?Môžem/smiem byť vonku iba do desiatej. Môžete/smiete si vybrať. Správne sú obe vety, na ktoré ste sa spytovali, t. j. Koho môžem požiadať do tanca aj Koho smiem požiadať do tanca.

Treba však dodať, že synonymá môcť smieť sa predsa len jemne odlišujú významom i štylistickým zafarbením, čo sa môže zvýrazniť v niektorých kontextoch. Modálne sloveso môcť sa významovo spája  všeobecne s možnosťou, kým sloveso smieť sa spája s dovolením od inej osoby uskutočniť niečo. S tým zrejme súvisí aj zdvorilostná fráza Smiem prosiť?, ktorá sa používa iba v tejto podobe. Na druhej strane z dvojice slovies môcť, smieť sa v súčasnej jazykovej praxi používa častejšie sloveso môcť.


Otázka z 14. 09. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu môcť