Otázka:

Akú podobu má mať názov mestskej časti v Bratislave? Správne je Bratislava-Staré Mesto, Mestská časť Staré Mesto alebo len Staré Mesto?

Heslá:

mestská časť, spojovník

Odpoveď:

     Názvy mestských častí v Bratislave sú určené v prílohe zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave, kde sa uvádzajú v podobe Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Rusovce, Ružinov, Staré Mesto, Vajnory, Vrakuňa, Záhorská Bystrica. V tomto zozname sa jednotlivé názvy uvádzajú v samostatných očíslovaných bodoch tak, že sa pred každým názvom opakuje druhové označenie mestská časť, ktoré na začiatku jednotlivých bodov napísali s veľkým začiatočným písmenom. Spôsob zápisu názvov mestských častí v Zozname mestských častí a ich katastrálnych území v zákone viedol spočiatku k nesprávnemu chápaniu druhového označenia mestská časť. Mnohí občania ho považovali za súčasť vlastného mena – názvu mestskej časti –, čo sa odrazilo v tendencii písať prídavné meno Mestská s veľkým začiatočným písmenom. Táto otázka sa však už vyjasnila. Na stránke hlavného mesta Bratislavy sa dnes uvádzajú mestské časti v podobe Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa atď. bez druhového označenia.

     V podobe Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa sa uvádzajú názvy mestských častí väčšinou tam, kde sú súčasťou názvu iného orgánu a vymedzujú jeho príslušnosť a pôsobenie, napr. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, Daňový úrad Bratislava-Petržalka. V spojeniach typu Bratislava-Staré Mesto prvá časť Bratislava označuje celok a druhá časť Staré Mesto označuje jeho súčasť. Zlučovací vzťah v takýchto spojeniach sa vyjadruje spojovníkom (vodorovnou čiarkou, ktorá je kratšia ako pomlčka a píše sa bez medzier).

     V bežnej aj úradnej komunikácii v rámci Bratislavy stačí používať názvy mestských častí v podobe Staré Mesto, Petržalka, Lamač atď.

           


Otázka z 31. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu mestská časť