Otázka:

Čo robí Jazykovedný ústav Ľ. Š. SAV pre zvýšenie jazykovej kultúry v médiách? Nie ste náhodou orgánom dozoru nad jazykovou čistotou, ktorý by mal stíhať prehrešky proti našej slovenčine?

Heslá:

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Odpoveď:

 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV nie je orgánom dozoru „nad jazykovou čistotou“. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o štátnom jazyku v médiách je v kompetencii Ministerstva kultúry SR (oddelenie štátneho jazyka), ktoré ako jediné môže zo zákona žiadať nápravu, resp. aj stíhať prehrešky proti zákonu o štátnom jazyku sankciami. Vzhľadom na obrovské množstvo textov uverejňovaných každý deň (najmä na internete) nemožno očakávať ani od ministerstva kultúry, že bude preverovať jazykovú správnosť uverejnených textov a požadovať odstránenie gramatických či pravopisných chýb. V zákone o štátnom jazyku sa nerieši otázka jazykových chýb vo zverejnených textoch. Táto otázka sa legislatívne neriešila ani v minulosti, vždy sa chápala ako záležitosť kultúrnej prezentácie a dobrého mena zhotoviteľa a vydavateľa textu. V printových médiách niesli zodpovednosť za jazykovú správnosť textu redaktori a korektori, ktorí sa zodpovedali šéfredaktorovi. S jazykovou kvalitou textu často súviselo aj odmeňovanie pracovníkov redakcie a prípadné sankcie. V súčasnosti väčšina textov zverejňovaných na internete neprechádza jazykovou korektúrou, čo však v demokratickej spoločnosti nie je dôvod na ich neuverejnenie. V podobných prípadoch je najúčinnejšie, keď čitateľ osloví priamo autora príspevku alebo administrátora stránky a upozorní ich na chybu v texte.

 

 

 

Úlohou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV ako verejnej výskumnej inštitúcie je výskum a opis slovenského jazyka z rozličných aspektov (súčasný jazyk a terminológia, história jazyka, nárečia) a zabezpečenie dostatočného teoretického zázemia pre používateľov slovenského jazyka v podobe odbornej literatúry a príručiek, o ktoré sa môže oprieť každý, komu záleží na spisovnom vyjadrovaní a kultivovaní svojho jazykového prejavu. V súčasnosti sme väčšinu príručiek a významné odborné publikácie i časopisy sprístupnili aj v elektronickej forme na našej stránke www.juls.savba.sk a vyše 6 000 odpovedí z jazykovej poradne sme spracovali do internetovej poradne na stránke jazykovaporadna.sme.sk, ktorú ďalej rozširujeme. Pomoc používateľom slovenčiny poskytujeme aj v rámci telefonickej, emailovej a listovej jazykovej poradne a niektorí pracovníci JÚĽŠ SAV pravidelne prednášajú na seminároch pre pracovníkov médií alebo rozličných inštitúcií, kde upozorňujú aj na časté prehrešky proti spisovnej slovenčine. V súčasnosti sa v lexikografickom oddelení JÚĽŠ SAV pripravuje 4. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorý je doteraz najucelenejším lexikografickým spracovaním slovnej zásoby slovenského jazyka vrátane gramatického aparátu jednotlivých heslových slov, a v blízkej budúcnosti by sa malo začať pracovať na novelizácii pravidiel slovenského pravopisu.

 


Otázka z 20. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV