Otázka:

Je spisovné sloveso zriešiť?

Heslá:

riešiť, vyriešiť, rozriešiť, doriešiť, poriešiť

Odpoveď:

 

V spisovnej slovenčine má nedokonavé sloveso riešiť tieto dokonavé pendanty: vyriešiť, rozriešiť, doriešiť, poriešiť. Ide o synonymá, ktoré sa však môžu jemne významovo či štylisticky odlišovať (vyriešiť, rozriešiť – dospieť k objasneniu, k uspokojujúcemu výsledku; doriešiť dotiahnuť proces riešenia do konca; poriešiť – na rozdiel od predchádzajúcich štylisticky neutrálnych podôb ide o výraz z administratívneho slangu).

 

Novšie sa stretávame v slovenských textoch aj s dokonavým slovesom zriešiť, a to predovšetkým v nekorigovaných internetových textoch. Rezultatívny spôsob slovesného deja sa v slovenčine síce vyjadruje aj pomocou prepony z-/zo-, napr. zaktualizovať, zdramatizovať, zhrešiť, zmobilizovať, zveršovať, zvulgarizovať, zjesť, zodrať, zobudiť, ale vzhľadom na existenciu dokonavých podôb vyriešiť, rozriešiť, doriešiť, poriešiť nie je dôvod zaraďovať do slovenského jazyka novotvar zriešiť, ktorý nevznikol z potreby pomenovať nový pojem.

 


Otázka z 30. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu riešiť