Otázka:

Prečo sa do slovenčiny zaviedol ypsilon? Nemohol by sa už konečne zrušiť?

Heslá:

ypsilon v slovenčine

Odpoveď:

 

Písmeno y zaviedol do slovenskej pravopisnej sústavy Martin Hattala (1864). Jeho uvažovanie bolo podmienené dobou, keď sa vymedzoval slovenský národ prostredníctvom vlastného jazyka – slovenčiny. V tom čase bolo dôležité poukazovať na bohatú históriu slovenského národa a jeho jazyka. Slovami jazykovedca Jána Kačalu: „Pri svojom historizujúcom pohľade na slovenský spisovný jazyk Martin Hattala vychádzal z pevnej predstavy o historicky zachovanom jazyku a tejto predstave v niektorých bodoch prispôsoboval obraz spisovnej slovenčiny, ako ho podával vo svojich gramatických dielach. Táto predstava sa opierala o prevládajúci dobový názor na jazyk (šlo o historickoporovnávaciu jazykovedu z prvej polovice 19. storočia) a mala potvrdzovať starobylosť jazyka a kontinuitu jeho historického vývinu.“ (V článku Martin Hattala – významný znalec a kodifikátor spisovnej slovenčiny v polovici 19 storočia v Kultúre slova, roč. 38, 2003, č. 1, s. 3 – 10.)

 

Hoci väčšina jazykovedcov nepovažuje ypsilon v slovenčine za nevyhnutnosť,  pri úvahách o možnom zrušení ypsilonu sa vždy proti sebe stavia na jednej strane chápanie materinského jazyka ako kultúrneho dedičstva nášho národa v podobe, ako sa historicky vyvinul (aj s ypsilonom), a čisto pragmatické nazeranie na ypsilon v slovenčine ako na zbytočnú komplikáciu. Aj pri poslednom zisťovaní sa ukázalo, že väčšina Slovákov sa nechce vzdať ypsilonu. Keby sa však začalo naozaj reálne uvažovať o zrušení ypsilonu, závažným argumentom by bola aj finančná stránka, keďže by sa museli upraviť a znovu vydať všetky dôležité dokumety a doklady.  

 

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ypsilon v slovenčine