Otázka:

Zaujíma ma spisovnosť prídavných mien zachytiteľný a nezachytiteľný. Použili sa správne v spojeniach: "povodňový prítok vody je pre priehradu nezachytiteľný" a "bunky sú zachytiteľné iba pod mikroskopom"?

Heslá:

zachytiteľný, nezachytiteľný

Odpoveď:

 

Prídavné meno zachytiteľný a jeho záporový tvar nezachytiteľný sú spisovné a štylisticky neutrálne výrazy. Sloveso zachytiteľný sa nespracovalo do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý bol obmedzený menším rozsahom (krátky slovník), pre jeho nízku frekvenciu v jazykovej praxi.

 

            Keďže sloveso zachytiť má viac významov (v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, sa ich uvádza 8), aj odvodeným prídavným menom zachytiteľný, resp. jeho záporovým tvarom nezachytiteľný sa vyjadrujú rozličné významy. V spojení povodňový prítok vody je pre priehradu nezachytiteľný sa uplatnil význam „ktorý nemožno zadržať, nahromadiť na jednom mieste, obmedziť jeho pohyb“. Prídavné meno nezachytiteľný je vo vete použité správne, ale vieme si predstaviť aj štylisticky vhodnejšie vyjadrenie, napríklad povodňový prítok vody priehrada nedokáže zachytiť.

 

            V spojení bunky sú zachytiteľné iba pod mikroskopom prídavné meno zachytiteľné vyjadruje význam „zmyslami alebo prístrojmi postihnuteľné, (s)pozorovateľné“.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zachytiteľný