Otázka:

Je pravda, že šľachtické mená Zichy a Pálffy treba v slovenčine písať Ziči a Pálfi? Týka sa to aj názvov historických budov?

Heslá:

Zičiho/Zichyho palác

Odpoveď:

 

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť).

 

            Dôvodom tohto prepisu bola skutočnosť, že v rozličných dobových textoch sa uvádzalo meno jednej osobnosti v rozličných podobách a niektoré mená tak mali aj tri-štyri podoby, takže sa ukázala potreba zjednotiť ich písanie. Zrejme sa pri tom neriešili také otázky, ako sú existujúce názvy historických budov alebo rozpory v písaní názvov starých rodov a mien ich príslušníkov z uhorského obdobia na jednej strane a mien ich žijúcich potomkov na druhej strane. Treba dodať aj to, že nie všetci historici a jazykovedci sa stotožnili s prijatými zásadami písania mien z uhorského obdobia našich dejín a tieto mená sa naďalej uvádzajú nejednotne. Napokon aj historické budovy v Bratislave nesú naďalej názvy ako Pálffyho palác, Zichyho palác a pod., tak ako sa nazývali v minulosti. Obe budovy, na ktoré ste sa spytovali, t. j. budova Galérie mesta Bratislavy na Panskej 19 aj budova na Zámockej 47, majú oficiálny názov Pálffyho palác v tejto podobe.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zičiho/Zichyho palác