Otázka:

V poslednom čase často počúvam otázky zakončené slovom či, napríklad "Dáš si cigaretu, či?" Je to správne?

Heslá:

čí, pravda, všakže, hej

Odpoveď:

 

Vetné konštrukcie typu Dáš si cigaretu, či? sú zo štylistického hľadiska výrazne príznakové – hovorové až slangové ­– a rozhodne Vám ich neodporúčame používať v oficiálnej komunikácii napríklad s nadriadeným. V štylisticky neutrálnom jazykovom prejave sa ako pobádanie na vyjdrenie súhlasu používa častica pravda, napr. Dáš si cigaretu, pravda? Takisto možno použiť aj časticu všakže, t. j. Dáš si cigaretu, všakže?, a v hovorovom štýle aj časticu hej.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čí