Otázka:

Je konštatovanie, že vďaka výrobnej chybe lyžiarky premokajú, správne? Nemalo by sa namiesto slova vďaka použiť slovo kvôli?

Heslá:

vďaka, ďakovať, vďačiť, kvôli, pre, vinou, v dôsledku

Odpoveď:

 

Predložka vďaka vznikla z podstatného mena vďaka a súvisí so slovesami ďakovať, vďačiť. Vyjadruje teda kladné hodnotenie istej okolnosti, ktorá pôsobí na priaznivý výsledok deja: žije vďaka (t. j. zásluhou, vďačiac) dobrej starostlivosti, vďaka (zásluhou, vďačiac) podniku našlo prácu 550 ľudí.

Predložka kvôli vznikla z podstatného mena vôľa a vyjadruje dej, ktorý sa koná v prospech niekoho alebo niečoho, napr. do súťaže sa prihlásil kvôli matke (tzn. aby vyhovel matke, aby jej urobil po vôli), obetovala sa kvôli rodine (tzn. v prospech rodiny). Význam predložky kvôli je prospechový, resp. účelový – napr. kvôli presnosti treba uviesť.

Predložku vďaka ani predložku kvôli preto nie je vhodné používať vo výpovediach s negatívnym obsahom, ako je aj prípad so zatekajúcimi lyžiarskymi topánkami. Význam príčiny alebo dôvodu vyjadruje základná príčinná predložka pre: nepricestoval pre chorobu, nahnevať sa pre maličkosť. Predložku pre použijeme aj v citovanej vete: Pre výrobnú chybu lyžiarky premokajú.

Na vyjadrenie záporného hodnotenia istej (príčinnej) okolnosti spôsobujúcej nepriaznivý výsledok deja sa používa aj príčinná predložka vinou alebo druhotná predložka v dôsledku, napr. Vinou človeka sa počet tuleňov na ostrove rapídne zdecimoval. (nie Vďaka človeku sa počet tuleňov na ostrove rapídne zdecimoval.) – Savany sú bez porastu v dôsledku patagónskych víchrov. (nie Savany sú bez porastu vďaka patagónskym víchrom.). Podobne môžeme konštatovať, že V dôsledku výrobnej chyby lyžiarky premokajú.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vďaka