Otázka:

Mohli by ste mi vysvetliť význam slov pokoj a kľud? Nie je niektoré z nich prebraté z češtiny?

Heslá:

kľud, klid, kľuditi, klúdiť, klidný, uklidnit, zklidnit, nočný kľud, dni pracovného kľudu, kľud na lôžku, nočný pokoj, dni pracovného pokoja, pokoj na lôžku, ukľudniť, upokojiť, kľudný, pokojný

Odpoveď:

 

Slovo kľud je prevzaté z českého slova klid, v starej češtine kľud, ktoré sa odvodzuje od staročeského slovesa kľuditi s významom „čistiť, upratovať“. Sloveso kľuditi je praslovanské sloveso, ktoré sa zachovalo v slovenských nárečiach ako sloveso s expresívnym zafarbením v podobe klúdiť vo význame 1. čistiť, riadiť, upratovať, 2. robiť neporiadok. Staročeské slovo kľud teda pôvodne znamenalo „čistota, poriadok“, až neskorším vývinom nadobudlo význam „pokoj“ (v novej češtine v podobe klid a odvodeniny klidný, uklidnit, zklidnit atď.). Vo verejnej a odbornej komunikácii namiesto výrazov nočný kľud, dni pracovného kľudu, kľud na lôžku používame výrazy nočný pokoj, dni pracovného pokoja, pokoj na lôžku a pod. Sloveso ukľudniť nahradíme slovesom upokojiť a prídavné meno kľudný adjektívom pokojný.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kľud