Otázka:

Ako sa správne používa znamienko / ? Píše sa s medzerami, t. j. mestské / prímestské lanovky, alebo bez medzier mestské/prímestské lanovky?

Heslá:

lomka, interpunkčné znamienko /

Odpoveď:

 

Interpunkčné znamienko / sa v slovenčine nazýva lomka a na vyjadrenie variantnosti alebo protikladnosti sa v slovenských textoch píše bez medzery, napr.: poistený/poškodený,  žiak/žiačka, kategória odcudziteľnosti/neodcudziteľnosti. S ostatnými prípadmi používania a písania lomky sa môžete oboznámiť v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré nájdete aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk (kliknúť na slovníky → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť) v kapitole Lomka.

 

            Pravopisne správna je grafická podoba mestské/prímestské lanovky s lomkou bez medzier, ako aj podoba mestské a prímestské lanovky, ktorá je väčšine čitateľov zrejme vizuálne bližšia.

 


Otázka z 03. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu lomka