Otázka:

Chceme utvoriť rodovo neutrálne priezvisko, v ktorom by sa zachoval základ pôvodného priezviska Baláž. Môžete nám poradiť?

Heslá:

rodovo neutrálne priezvisko

Odpoveď:

Zákon 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku umožňuje osobám, u ktorých prebieha zmena pohlavia, používať neutrálne meno a priezvisko. V niektorých výkladoch ustanovenia tohto zákona sa ako príklad neutrálneho mena uvádzajú také mená, ktoré sa na Slovensku dávajú dievčatám aj chlapcom, napr. rodné mená Saša, Alex, Nikita, a ako príklady neutrálneho priezviska sa uvádzajú zvyčajne priezviská zakončené na -eje, napr. Mišeje, Kováčeje, Petreje, alebo na -ovie, napr. Jakubovie, Brezíkovie, ktoré sa v takejto podobe používajú ako mužské priezviská aj ako ženské priezviská. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola Prehľad tvorenia ženských priezvisk, 1. Domáce priezviská) sa nemusia prechyľovať ani priezviská zakončené na -iech, -ech, -ých ako Minaroviech, Miškech, Jurových. Ostatné priezviská bez prechyľovacej prípony -ová, resp. sa považujú z hľadiska slovenskej morfológie za mužské priezviská.

              Logicky sa však nemôžu všetky osoby v procese zmeny pohlavia volať Kováčeje, Jakubovie či Petreje. Podľa našich informácií sa rodová neutrálnosť priezvisk pre potreby zákona posudzuje voľnejšie a na matrikách akceptujú ako rodovo neutrálnu aj neprechýlenú podoba priezviska, napr. Baláž (a ako rodovo neutrálne rodné mená, t. j. krstné mená, sa zapisujú aj cudzie mená, ktoré sa v cudzích krajinách považujú za rodovo neutrálne, teda ich nositeľmi sú muži aj ženy). 

Legislatívna otázka zápisu rodovo neutrálnych mien do matriky sa teda nestotožňuje úplne s jazykovedným ponímaním rodovo neutrálneho mena. Z jazykového hľadiska možno považovať za neutrálne priezviská podoby Balážových aj Balážovie či Balažoviech. Všetky tri priezviská sú nesklonné. Z legislatívneho hľadiska sa za vhodný považuje aj neprechýlený tvar priezviska Baláž.

 


Otázka z 03. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodovo neutrálne priezvisko