Otázka:

Ako sa správne píše skratka označenia pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím? ZŤP alebo ŤZP?

Heslá:

ZŤP, ŤZP, zdravotne ťažko postihnutí, ťažko zdravotne postihnutí

Odpoveď:

 

V slovníkoch slovenských skratiek sa uvádza iba iniciálová skratka ZŤP, ktorá zodpovedá spojeniu zdravotne ťažko postihnutý. V súčasnosti sa však v legislatívnych textoch stretávame častejšie s podobou ťažko zdravotne postihnutý, ktorá zoradením prívlastkov viac zodpovedá slovenskej syntaxi aj logike (podľa charakteru postihnutia sa rozlišujú občania s ľahším stupňom zdravotného postihnutia, ktorí sa označujú ako zdravotne postihnutí občania, čiže ZP, a občania s ťažkým stupňom zdravotného postihnutia, ťažko zdravotne postihnutí občania, čiže ŤZP). Používanie skratiek ŤZP ZŤP je v súčasnosti rozkolísané, o čom sme sa presvedčili napríklad aj na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a podľa nášho názoru by bolo vhodné ustáliť ich používanie do jednotnej podoby.

 

 Z jazykového hľadiska sú prijateľné obe pomenovania kategórie postihnutých občanov v plnej aj skrátenej podobe. Ako sme však uviedli, pomenovanie ťažko zdravotne postihnutý považujeme za syntakticky vhodnejšie.                                    

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ZŤP