Otázka:

Chcem sa spýtať, či je slovo skulina spisovné a ako vzniklo.

Heslá:

skulina, škulina, škára, štrbina

Odpoveď:

 

Slovo skulina sa nepovažuje za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Ide o české slovo, ale podľa českých etymológov je jeho etymológia nejasná. Jiří Rejzek v Českom etymologickom slovníku (Leda 2001) uvádza pri slove skulina staročeský ekvivalent skúla a dáva ho do súvislosti s praslovanským slovom skula (pôvodne sa ním označovala asi prasklina alebo dutina), ktoré by mohlo byť príbuzné s dolnonemeckým slovom schūle s významom „úkryt“, so staroírskym cūl – (kút, úkryt) či s gréckym skýlos (koža, škrupina) – všetko z indoeurópskeho (s)kū-lo, (s)kou-lā (dutina, úkryt).

 

            Slovo skulina (aj v podobe škulina) nájdete v staršom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968. Hodnotí sa v ňom ako zastarávajúci výraz. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ani v Pravidlách slovenského pravopisu sa slová skulina, škulina neuvádzajú, a ako sme uviedli na začiatku, nepovažujú sa za spisovné. Ich spisovné ekvivalenty sú výrazy škára, štrbina, medzera, prasklina, puklina, trhlina, hovorovo aj fuga.

 

            Platné príručky slovenského jazyka, ako aj starší Slovník slovenského jazyka sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.  

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skulina