Otázka:

V Ortograficko-gramatickom slovníku sa stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV sme našli slovo zdieľať. Znamená to, že sa už kodifikovalo ako spisovný výraz?

Heslá:

zdieľať

Odpoveď:

 

Po kliknutí na Ortograficko-gramatický slovník (OGS) sa zobrazí informácia, v ktorej sa okrem iného uvádza, že elektronický Ortograficko-gramatický slovník A – Ž obsahuje približne 155 000 hesiel so slovnodruhovou a s gramatickou informáciou vypracovanou v súlade s koncepciou Slovníka súčasného slovenského jazyka. Gramatická charakteristika prináša rozšírenú informáciu v porovnaní s existujúcimi výkladovými a pravopisnými slovníkmi. Táto lexikálna databáza poslúži ako východiskový materiál pri tvorbe nasledujúcich zväzkov SSSJ, to znamená, že sa bude postupne dopĺňať o ďalšie informácie, a to o výklad slova, exemplifikáciu atď.

 

            To znamená, že OGS v takejto podobe nie je plnohodnotnou lexikografickou príručkou. Zatiaľ predstavuje len približný heslár slov pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka s rozšírenými gramatickými charakteristikami. Skutočnosť, že sa v heslári uvádza slovo zdieľať bez hviezdičky a spisovného ekvivalentu (s hviezdičkou a spisovným ekvivalentom sa v OGS uvádzajú subštandardné výrazy), ešte neznamená, že sa slovo zdieľať zaradilo vo všetkých významoch a kontextoch medzi spisovné výrazy. Predpokladáme, že „rehabilitácia“ slovesa zdieľať sa bude týkať najmä počítačovej terminológie, pričom bude hodnotené ako odborný termín, zatiaľ čo v spojeniach ako zdieľať názor (spis. súhlasiť) či zdieľať informácie na odborných fórach (spis. vymieňať si informácie) sa bude pravdepodobne naďalej hodnotiť ako subštandardné.

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu zdieľať