Otázka:

Ktoré prídavné meno je správne: monoimpulzný či monoimpulzový?

Heslá:

monoimpulzný, monoimpulzový

Odpoveď:

 

Vzťahové prídavné mená sa v slovenčine tvoria najčastejšie príponami -ný a -ový. V niektorých prípadoch sa kodifikovali aj 2 podoby vzťahových adjektív s oboma príponami, napr. stolný aj stolový, jablčný aj jablkový. Takisto význam „vzťahujúci sa na impulz; uskutočňujúci sa na princípe impulzov“ sa v slovenčine vyjadruje dvoma vzťahovými adjektívami impulzný aj impulzový. Oba tvary sú spisovné a vyjadruje sa nimi rovnaký význam, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 

            Obe zložené adjektíva monoimpulzný monoimpulzový utvorené spojením prefixoidu mono- s významom „jeden, jediný“ a adjektív impulzný, impulzový zodpovedajú spisovnej slovenčine.

 

 

 


Otázka z 21. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu monoimpulzný