Otázka:

Z knižných vydaní Chalupkovej básne Mor ho! si pamätám verše "Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, / ponad vysoké hory, ponad rovné polia" v takejto pravopisnej podobe. V školských učebniciach sa novšie objavila verzia s mäkkým i - Zleteli orli z Tatry... Ktorá verzia zodpovedá pravidlám slovenského pravopisu?

Heslá:

zleteli orly/orli z Tatry, orlí, orly

Odpoveď:

 

Vo veršoch  Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, / ponad vysoké hory, ponad rovné polia; / preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, / sadli tam za pomedzím slovenského rodu možno chápať spojenie zleteli orly z Tatry ako symboliku (orly ako symbol slovenského národa – v Chalupkovom podaní Slovänov), metaforu (orly letiace z Tatry na pomedzia predstavujú mobilizáciu vojska na obranu vlasti), aj ako personifikáciu (slovom orli sa pomenúvajú slovenskí mládenci, mladí bojovníci, ktorí sa postavili Rimanom). Pri personifikácii sa podľa slovenského pravopisu píše nominatív množného čísla podstatného mena orol s mäkkým i orli.

 

Z jazykového hľadiska možno teda akceptovať obe podoby – zleteli orly z Tatry aj zleteli orli z Tatry. Prirodzene, nepovažujeme za vhodné, aby sa v rozličných učebniciach uvádzali v básni Mor ho! odlišné grafické podoby tohto spojenia, a zavedenie podoby orli do jednej z učebníc namiesto tradičnej podoby orly považujeme za zlý krok. Rozhodovanie, o aký druh obrazného pomenovania v danom spojení ide (od neho závisí grafická podoba orly/orli) je však v kompetencii literárnych vedcov, ktorí by sa mali k tejto otázke vyjadriť.

 

Podobou slova orly/orli v Chalupkovej básni Mor ho! sa zaoberá PhDr. Gabriela Mihalková, PhD., vo vysokoškolskej učebnici Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexii (pozri  www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mihalkova1, kapitolu Interpretačné čítanie básne Sama Chalupku). Podľa doktorky Mihalkovej sa v rukopisnej verzii básne Sama Chalupku Mor Ho! uvádzal tvar orli s mäkkým i, ktorý však už v prvom vydaní v roku 1864 v časopise Sokol upravili do podoby orly s y a takáto podoba sa uvádzala aj v knižných vydaniach. 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zleteli orly/orli z Tatry