Otázka:

Môžem negatívne hodnotenie odbornej práce posudzovateľom nazvať odsudok? V Krátkom slovníku slovenského jazyka som toto slovo nenašla. Znamená to, že nie je spisovné?

Heslá:

odsudok, posudok

Odpoveď:

 

Podstatné meno odsudok sa uvádza iba v starom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal postupne v rokoch 1959 – 1968. V tomto slovníku sa slovo odsudok hodnotí ako knižný výraz, čo znamená, že ide o spisovný, ale štylisticky príznakový výraz typický pre jazykový prejav náročnejšieho (literárneho) štýlu. Štylisticky neutrálne synonymá slova odsudok sú výrazy ako odsúdenie, zamietnutie či nepriaznivá kritika.

 

            Čo sa týka spisovnosti slova odsudok, ide o spisovný výraz. Do platnej kodifikačnej príručky slovenského jazyka – Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) – sa toto slovo nezaradilo zrejme z dôvodu, že v súčasnosti je málo frekventované. Ako sme uviedli, ide o výraz štylisticky príznakový, ktorý sa dnes používa v podstate iba v beletristických a publicistických žánroch vo význame „odsúdenie“, napr. zaslúžia si mravný odsudok; napísal plamenný odsudok vpádu štátov Varšavskej zmluvy do Československa; bol to krutý ale spravodlivý odsudok.

 

            Ak chcete vyjadriť význam „záporné hodnotenie zo strany posudzovateľa“ (napríklad v súvislosti s odbornou prácou), nepovažujeme slovo odsudok za vhodné. Takéto významy sa v slovenčine bežne vyjadrujú výrazmi ako záporné hodnotenie, záporný/negatívny/odmietavý posudok.

 

            Významy slov odsudok, odsúdiť, posudok a ich synoným si môžete pozrieť v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odsudok