Otázka:

Aký význam má slovo autentickosť? Možno ho stotožniť s významom "obsahová správnosť"?

Heslá:

autentickosť, autenticita

Odpoveď:

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ktorý je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, podstatné meno autentickosť má význam „vlastnosť toho, čo je pôvodné, pravé (zhodné s originálom), hodnoverné". Synonymami slova autentickosť sú výrazy autenticita, pôvodnosť, pravosť, hodnovernosť, vierohodnosť. Slovom autentickosť sa nevyjadruje význam „obsahová správnosť“.


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autentickosť