Otázka:

Ako je správne: od 6. mesiacov alebo od 6 mesiacov – teda píše sa za číslom 6 bodka alebo nie?

Heslá:

radové číslovky, základné číslovky, bodka za číslom (číslicou)

Odpoveď:

 

Základné číslovky vyjadrujú počet a pýtame sa na ne otázkou koľko? (napr. dve eurá, päť žiakov, šesť mesiacov), v nepriamych pádoch otázkami koľkých? (napr. bez piatich žiakov, od šiestich mesiacov); koľkým? (napr. k trom eurám, piatim žiakom, k šiestim mesiacom) atď. Keď zapisujeme základné číslovky číslicami, nepíše sa za nimi bodka, napr. 10 chlapcov, po 5 kilometroch, od 6 mesiacov.

 

Radové číslovky vyjadrujú poradie a pýtame sa na ne otázkami koľký/-á/-é v poradí? (napr. bol to môj druhý pokus), v nepriamych pádoch koľkého/-ej v poradí? (napr. po kúpe tretieho auta, na konci piateho dielu), koľkých v poradí? (napr. žiaci šiestych ročníkov, na oslave jeho dvadsiatych narodenín) atď. Pri zápise radových čísloviek číslicami sa za nimi píše bodka, t. j. 1. máj, 3. ročník, 60. roky, po kúpe 3. auta, na konci 5. časti, žiaci 6. ročníkov, na oslave jeho 20. narodenín.

 

Keďže v spojení od šiestich mesiacov môže ísť vzhľadom na plurálový tvar  substantíva mesiac logicky iba o vyjadrenie počtu, základná číslovka šiestich sa zapisuje číslicou 6 bez bodky takto: od 6 mesiacov. Na porovnanie, radová číslovka by sa použila v spojení od šiesteho mesiaca (od 6. mesiaca).

 


Otázka z 02. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu radové číslovky